Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 76/2021

2021-11-03

Podczas XVII Kongresu KST NSZZ Solidarność który odbył się w dniu 23.09.2021 r. we Wrocławiu (którego przedstawiciele MK NSZZ Solidarność PŻM jest członkiem), został wystosowany, zaakceptowany i przegłosowany apel skierowany do Premiera Rządu RP p. M. Morawieckiego dotyczący wznowienia dialogu w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym polskich marynarzy.

APEL

Premier Mateusz Morawiecki Premier Rządu RP

XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” apeluje do Pana Premiera o wznowienie dialogu w Zespole Trójstronnym ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego  oraz o zainicjowanie działań legislacyjnych w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym wszystkich polskich marynarzy.

XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" zdecydowanie sprzeciwia się wstrzymaniu prac legislacyjnych dotyczących świadczeń emerytalnych dla polskich marynarzy.
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność", która wchodzi w skład Strony Pracowników Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, od kilku lat wnioskuje o ustawowe uregulowanie marynarskich ubezpieczeń społecznych zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy – Konwencja o Pracy na Morzu (MLC 2006), ratyfikowanej przez Polskę w 2013 roku.

XVII Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" zwraca uwagę na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-631/17 zgodnie, z którym marynarz zamieszkały na terytorium państwa członkowskiego EU będąc zatrudniony przez pracodawcę z UE/EOG niezależnie od bandery statku podlega ubezpieczeniu społecznemu w kraju zamieszkania.
Dnia 5 września 2019 roku Rada Krajowego Sekretariat Transportowców NSZZ „Solidarność” skierowała do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prośbę o spotkanie mające na celu omówienie istotnych problemów pracowniczych występujących we wszystkich gałęziach transportu w tym kwestię ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy.
Dnia 15 września 2021 roku Rada Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” skierowała do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wniosek o podjęcie energicznych działań legislacyjnych w celu objęcia polskich marynarzy systemem ubezpieczeń społecznych w szczególności tych, którzy dotychczas z systemu ubezpieczeń społecznych byli wyłączeni.
Niestety prośby i wnioski Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” nie doczekały się żadnej odpowiedzi.
 

Dnia 22 lipca 2020r na Posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego Pan Paweł Janik z Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że: „…ubezpieczenia społeczne marynarzy to temat, który pojawił się na NRR już jakiś czas temu, podczas omawiania kwestii związanych ze wsparciem dla polskiej bandery. Temat ułatwień w rejestracji statków pod polską banderą jest kwestią wiodącą w projekcie prezydenckim.
W Kancelarii Prezydenta RP poszukiwano rozwiązań instytucjonalnych wspierających polską banderę, których jednym z elementów są ubezpieczenia społeczne marynarzy. Projekt ten brany jest pod uwagę w Kancelarii Prezydenta RP jako projekt, który zostanie przekazany do Sejmu w ramach
tzw. prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej na początku nowej kadencji. Potrzebny jest jednak consesnus i współpraca pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MGMiŻŚ, jako resortami zainteresowanymi tym projektem. Prezydent nie chce powiem kierować do Sejmu projektów kontrowersyjnych, na które nie ma zgody rządu. Po rozstrzygnięciu TSUE Kancelaria Prezydenta RP nie chce rozstrzygać kwestii systemowych w zakresie ubezpieczeń społecznych marynarzy. Projekt wychodzi z punktu widzenia ułatwień dla polskiej bandery i to jest jego nadrzędny cel. Natomiast wyrok TSUE trzeba bezdyskusyjnie zrealizować. Zasadne jest pilne współdziałanie MGMiŻŚ, MRPiPS oraz Kancelarii Prezydenta RP oraz powiązanie sprawy ubezpieczeń z kwestią polskiej bandery. Konieczne jest porozumienie pomiędzy resortami, gdyż inicjatywa prezydencja nie powinna budzić napięć na linii rząd-prezydent…” - cytat z protokółu Zespołu Trójstronnego ds Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego z dnia 22 lipca 2020 roku.