Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 86/2022

2022-03-28

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że, strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego wystąpiłą z wnioskiem do strony Rządowej o wznowienie działań legislacyjnych w celu objęcia polskich marynarzy systemem ubezpieczeń społecznych.

Przypominamy, że kilkadziesiąt tysięcy polskich marynarzy nie jest kompleksowo objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Podczas wieloletnich prac Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego Strona Rządowa, Strona Pracodawców i Strona Pracowników wypracowały główne założenia i projekt ustawy, w którym zaproponowano wprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

„…W Kancelarii Prezydenta RP poszukiwano rozwiązań  instytucjonalnych wspierających polską banderę, których jednym z elementów są ubezpieczenia społeczne marynarzy. . Projekt ten brany jest pod uwagę w Kancelarii Prezydenta RP jako projekt, który zostanie przekazany do Sejmu w ramach tzw. prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej na początku nowej kadencji. Potrzebny jest jednak consesnus i współpraca pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MGMiŻŚ, jako resortami zainteresowanymi tym projektem. Prezydent nie chce bowiem kierować do Sejmu projektów kontrowersyjnych, na które nie ma zgody rządu. Po rozstrzygnięciu TSUE Kancelaria Prezydenta RP nie chce rozstrzygać kwestii systemowych w zakresie ubezpieczeń społecznych marynarzy. Projekt wychodzi z punktu widzenia ułatwień dla polskiej bandery i to jest jego nadrzędny cel. Natomiast wyrok TSUE trzeba bezdyskusyjnie zrealizować.
Zasadne jest pilne współdziałanie MGMiŻŚ, MRPiPS oraz Kancelarii Prezydenta RP oraz powiązanie sprawy ubezpieczeń z kwestią polskiej bandery. Konieczne jest porozumienie pomiędzy resortami, gdyż inicjatywa prezydencja nie powinna budzić napięć na linii rząd-prezydent…. –  Paweł Janik (Biuro Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich, Kancelaria Prezydenta RP) cytat z protokołu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego z dnia 22.07.2020r.

Mając na uwadze dotychczasowe wspólne stanowiska i projekty, wypracowane w trakcie trójstronnego dialogu, Strona Pracowników wnioskuje o wznowienie prac legislacyjnych ws ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych polskich marynarzy.