Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Komunikat NR 3/2018

2018-07-09

Pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.

W dniu 06 czerwca 2018 r. związki zawodowe działające w PŻM wystosowały pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM p. P Brzezickiego o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.

04.07.2018r. odbyło się spotkanie, które miało na celu jeszcze raz wskazanie tematów rozmów.

05.07.2018 r. Zarząd Polskiej Żeglugi Morskiej zaprosił wszystkie związki zawodowe działające w naszej firmie na spotkanie. Na spotkaniu tym zostały przedstawione przez Dyrektora Pionu – Zarządzania p. M. Błaszyk Zjawińską wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PŻM.  Poinformowano nas o przychodach, kosztach ogólnego zarządu, kosztach zaciągniętych kredytów, spłatach kapitału i spłatach odsetek.

Z działalności operacyjnej czyli statków masowych, jednostek promowych i Pazimu, osiągnięto zysk. Lecz koszty zarządu i koszty kredytów przyczyniły się do salda ujemnego na działalności podstawowej. Wynika z tego że firma za ubiegły rok jak i za dwa kwartały br. jest na minusie. Na nasze zapytanie, jakie świadczenia i w jakim stopniu z tych zawartych porozumieniem możemy przywrócić? Szef biura personalno administracyjnego p. J. Nahajowski odpowiedział, iż z rachunku wynika, że Polska Żegluga Morska, pomimo że  przestała stać nad przepaścią to jednak wynik finansowy ma nadal ujemny . W tej chwili nie widać nadmiaru pieniądza który można dzielić. Po za tym, sytuacja finansowa jest stabilna i przewrócenie się firmie nie grozi, ale nie pozwala na  odwrócenie trendu i przywrócenie już dzisiaj niektórych świadczeń.

Na obecną chwilę Zarząd Firmy nie wykazuje chęci do podjęcia rozmów na temat przywrócenia jakichkolwiek zawieszonych składników płacowych. Jednocześnie informujemy, że nasz związek będzie podejmował wszelkie możliwe działania mające na celu przywrócenie normalności w naszej firmie. Dbałość o interesy pracownicze była jest i będzie priorytetem naszych działań.

Przewodniczący NSZZ Solidarność PŻM
Jacek Kramarczyk