Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT NR 28

2020-05-09

Wspólny komunikat stron Układu Zbiorowego IBF CYFADACO/KSM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i FZZ MiR

Szczecin, Limassol 30 kwietnia 2020

Biorąc pod uwagę globalny kryzys wywołany przez pandemię COVID-19, skutkujący wieloma restrykcjami w odniesieniu do przemieszczania sie załóg w celu dokonania planowych podmian na statkach, Strony Układu Zbiorowego postanowiły przygotować rozwiązania mające na celu sprostanie tym nadzwyczajnym okolicznościom i pogodzenie ekonomicznycj interesów pracodawcy stającego w obliczu podężnego ekonomicznego kryzysu o zasięgu światowym jak i interesów marynarzy oczekujących od dłuższego czasu na ponownę zaokrętowanie.

W związku z pogarszającą się sytuacją postanowiono wdrożyć następujące rozwiązania:

  1. Zawiesić z dniem 1 maja wypłaty dodatku pow. 180 dnia kontraktu. Dodatek w tym czasie pozostaje NALEŻNY i zostanie wypłacony najpóźniej w ciągu dwóch lat od daty wdrożenia Aneksu do Układu Zbiorowego.

    Jednocześnie biorąc pod uwagę ciężką sytuację marynarzy przebywających w domu i oczekujących na zaokrętowanie:
  2. Umożliwić wystąpienie o wypłatę II-giej transzy bonusu 100 plus przed zaokrętowaniem na statek lub:
  3. Umożliwić wystąpienie o wypłatę natychmiastowej zaliczki w dniu podpisania nowego kontraktu,
  4. Wprowadzić możliwość uzyskania krótkoterminowej pożyczki wypłacanej w ramach funduszu socjalnego Cyfadaco.

 

Jednocześnie zapewniamy, że czynione są ponadstandardowe działania aby realizować podmiany załóg w tych skrajnie trudnych warunkach.