Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 39/2020

2021-01-01

dot. wprowadzenia senioraty bonus

Rozwiązania dot. uhonorowania stażu pracy i lojalności pracowników względem pracodawcy obecnie funkcjonujące w Grupie PŻM są daleko niesatysfakcjonujące. System nagród jubileuszowych jest przestarzały, rodzi problemy formalne i dla pracowników i dla firmy. Nie obejmuje tez swym zasięgiem długoletnich pracowników kontraktowych, którzy swa pracą i doświadczeniem zasłużyli na finansową gratyfikację.

W związku z powyższym zaproponowano i podpisano w formie aneksu do Układu zbiorowego IBF Cyfadaco 2021 nowe rozwiązanie dot. wynagradzania za staż pracy w postaci tzw. Seniority Bonus czyli dodatku stażowego wypłacanego przez Cyfadaco co miesiąc do pensji, w trakcie zatrudnienia i przebywania na burcie. Dodatek stażowy zastąpi nagrody jubileuszowe wypłacane obecnie na podstawie polskiego układu zbiorowego. Aby zapewnić jego trwałą obecność warunki seniority bonus zostały zapisane w nowym układzie zbiorowym (Aneks nr 13), który zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r. Każdy marynarz po nabyciu odpowiedniego stażu zostaje przydzielony do jednej z 4 kategorii na podstawie ilości dni przepracowanych na statkach zarządzanych przez Cyfadaco. Staż pracy w Cyfadaco naliczany jest od 17 stycznia 1995 r. I kategoria – od 901 do 1800 dnia na kontrakcie II kategoria – od 1801 do 2700 dnia na kontrakcie III kategoria – od 2701 do 3600 dnia na kontrakcie IV kategoria – powyżej 3600 dnia na kontrakcie Z dodatku stażowego będzie można skorzystać szybciej niż w przypadku nagród jubileuszowych, gdzie na pierwszą nagrodę należało czekać aż 20 lat. Nowy system zakłada, iż aby uzyskać I-wszą kategorie stażu, należy przepracować w firmie ok. 5 lat (4x krócej niż w systemie jubileuszowym). Aby uzyskać najwyższą IV kategorię należy przepracować ok. 20 lat. Inaczej niż w systemie nagród jubileuszowych liczyć się będzie tylko okres przebywania na kontrakcie. 5 lat w firmie to ok. 2,5 roku na morzu zatem po przepracowaniu na burcie 900 dni pracownik nabędzie I-wszą kategorię stażu. Każdy kontrakt będzie przeliczany na dni biorąc pod uwagę, że miesiąc ma 30 dni. Nie zapomnieliśmy o urlopach. Po każdych zsumowanych 360 dniach pracy na statkach marynarz otrzyma dodatkowo 26 dni długości stażu. Przy czym jednorazowa przerwa pomiędzy kontraktami dłuższa niż 24 miesięce powoduje utratę ciągłości zatrudnienia i naliczanie stażu od początku. Wszelkie kontrowersje dot. przypisanego stażu będą wyjaśnianie, a w przypadku uznania reklamacji nastąpią wyrównania już wypłaconego bonusu.
 Docelowo (od 1 lipca 2022) budżet seniority bonus zostanie ustalony na poziomie zbliżonym do kwot wypłacanych przez Cyfadaco w ramach nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych przed okresem naprawczym i będzie wynosił ok. 1,8 mln USD rocznie. Dlaczego nie od razu? Tak naprawdę ….od razu. Marynarz bowiem od 1 stycznia 2021 otrzyma seniority bonus (stanowiący składnik wynagrodzenia), a dodatkowo znaczną część załogi (pracownicy posiadający umowę o pracę z PŻM) otrzyma dodatkowy bonus.

W  pierwszym okresie budżet seniority w części przeznaczyć również na wypłatę bonusów dla osób nabywających prawo do jubileuszu w okresie przejściowym. Żeby wyjaśnić komu i w jakiej wysokości będzie wypłacony bonus cofnijmy się do 2017 r., a ściślej do 30 czerwca 2017 r. W tym dniu nagrody jubileuszowe wypłacane przez Cyfadaco od 2006 r. zostały skutecznie jednostronnie wypowiedziane. Wraz z dniem 1 lipca 2017 r. nagrody jubileuszowe zaczął wypłacać PŻM.  Nagrody jubileuszowe podlegają wypłacie cyklicznej w okresie 5 letnim.Ustalono, aby każdy czynny marynarz który w trudnych dla firmy czasach pozostał, kontynuuje zatrudnienie (nie otrzymał jeszcze nagrody z PŻM w tym okresie) otrzymał jedną nagrodę w cyklu 5 letnim, (w okresie 1 lipca 2017 – 30 czerwca 2022). Co ważne, nagrody wypłacimy dodatkowo, niezależnie od seniority bonus które marynarz będzie otrzymywał za pracę na burcie od 1 stycznia 2021. Kto dostanie bonus i w jakiej wysokości? 1. Bonus dostaną pracownicy, którzy nabyliby prawo do jubileuszu w okresie 1 sty 2021-30 czerwca 2022. 2. Bonus dostaną również pracownicy, którzy nabyliby prawo do jubileuszu w latach 2022-2024, którym nie należna była nagroda w okresie 2017-2019. Dostaną oni bonus w wyższej kategorii (np. za 25 lat – zamiast za 20 lat itd.). Oba bonusy będą wypłacane sukcesywnie od stycznia 2021 przez kolejnych 18 miesięcy zgodnie z datą nabycia uprawnienia. Bonus wypłacany będzie wraz z wynagrodzeniem podczas najbliższego zaokrętowania, po dacie nabycia uprawnienia. Nie przewiduje się wcześniejszych wypłat dla pracowników, którzy przed ustaloną dla nich datą odejdą na emeryturę,. Reasumując: Powyższy system zakłada wypłatę przez Cyfadaco od 1 stycznia 2021 r. 1. dodatku stażowego (seniority bonus) za pracę na burcie wg stażu i stanowiska określonych w nowym układzie zbiorowym (Aneks nr 13). Oraz DODATKOWO 2. bonusu dla czynnych pracowników, którzy nie dostali jeszcze nagrody jubileuszowej albo oczekiwali na nią w 5 letnim okresie 1 lipca 2017-30 czerwca 2022. Po okresie przejściowym stawki dla poszczególnych stanowisk wzrosną ok. 3 krotnie. Nastąpi to już za 1,5 roku czyli od 1 lipca 2022 r. Wszelkie pytania i wątpliwości dot. zasad naliczania ww. bonusów proszę kierować mailowo na adres: kadry.place@polsteam.com w temacie maila koniecznie „seniority bonus”.