Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 43/2021

2021-03-15

Porady ITF dotyczące umowy o pracę na morzu Najlepszą gwarancją odpowiednich warunków zatrudnienia na morzu jest jedynie podpisanie umowy (marynarskiej umowy o pracę (SEA)) sporządzonej zgodnie z zatwierdzonym przez ITF układem zbiorowym pracy. Jeśli to się nie uda, oto lista kontrolna do naśladowania.

 • Nie rozpoczynaj pracy na statku bez pisemnej umowy. Konwencja o pracy na morzu (MLC) wymaga, abyś mógł przejrzeć umowę przed podpisaniem i zasięgnąć porady, jeśli chcesz
 • Nigdy nie podpisuj pustej umowy ani umowy, która wiąże Cię z jakimikolwiek warunkami, które nie zostały określone lub których nie znasz
 • Listę kluczowych informacji, które muszą być zawarte w umowie, można znaleźć na stronie 26 Konwencji o pracy na morzu lub na stronie 17 Przewodnika ITF dla marynarzy do MLC
 • Sprawdź, czy umowa, którą podpisujesz, odnosi się do układu zbiorowego pracy (CBA). Jeśli tak, upewnij się, że jesteś w pełni świadomy warunków tego CBA i zachowaj jego kopię wraz z umową
 • Upewnij się, że czas trwania umowy jest jasno określony
 • Nie podpisuj umowy, która pozwala na dokonywanie zmian w okresie obowiązywania umowy według wyłącznego uznania armatora. Każda zmiana uzgodnionego czasu trwania umowy powinna nastąpić za obopólną zgodą
 • Zawsze upewnij się, że umowa wyraźnie określa należne wynagrodzenie podstawowe i upewnij się, że podstawowe godziny pracy są jasno określone (na przykład 40, 44 lub 48 tygodniowo). Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) stwierdza, że podstawowy czas pracy powinien wynosić maksymalnie 48 tygodniowo (208 miesięcznie)
 • Upewnij się, że umowa jasno określa, w jaki sposób będą wypłacane nadgodziny i według jakiej stawki. Za wszystkie godziny przepracowane poza podstawową może obowiązywać zryczałtowana stawka godzinowa. Lub może istnieć stała miesięczna kwota za gwarantowaną liczbę godzin nadliczbowych, w którym to przypadku stawka za wszelkie godziny przepracowane poza gwarantowaną liczbą nadgodzin powinna być jasno określona. MOP stwierdza, że wszystkie godziny nadliczbowe powinny być płatne w wysokości co najmniej 1,25-krotności normalnej stawki godzinowej
 • Upewnij się, że umowa wyraźnie określa, ile dni płatnego urlopu w miesiącu otrzymasz. MOP stwierdza, że płatny urlop nie powinien być krótszy niż 30 dni w roku (2,5 dnia w miesiącu kalendarzowym)
 • Upewnij się, że płatności za podstawowe wynagrodzenie, nadgodziny i urlopy są jasno i oddzielnie wyszczególnione w umowie
 • Sprawdź, czy Twoja umowa stanowi, że masz prawo do kosztów repatriacji . Nigdy nie podpisuj umowy zawierającej jakąkolwiek klauzulę stwierdzającą, jesteś odpowiedzialny za płacenie dowolną część łączącą lub repatriacji wydatków
 • Nie podpisuj umowy, która pozwala armatorowi wstrzymać lub zatrzymać jakąkolwiek część Twojego wynagrodzenia w okresie obowiązywania umowy. Powinieneś mieć prawo do pełnej wypłaty zarobionego wynagrodzenia na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
 • Należy pamiętać, że indywidualna umowa o pracę nie zawsze będzie zawierała szczegóły dotyczące dodatkowych świadczeń . Dlatego postaraj się uzyskać potwierdzenie (najlepiej w formie pisemnej umowy lub uprawnienia umownego), jakie odszkodowanie będzie należne w przypadku:
  • choroba lub uraz w okresie obowiązywania umowy
  • śmierć (kwota należna najbliższej rodzinie)
  • utrata statku
  • utrata rzeczy osobistych wynikająca z utraty statku
  • przedwczesne rozwiązanie umowy.

 • Nie podpisuj umowy, która zawiera jakąkolwiek klauzulę ograniczającą twoje prawo do przyłączenia się, kontaktowania się, konsultacji lub bycia reprezentowanym przez wybrany przez ciebie związek zawodowy
 • Upewnij się, że otrzymałeś i zatrzymałeś kopię podpisanej umowy
 • Sprawdź warunki rozwiązania umowy, w tym z jakim wyprzedzeniem armator musi wypowiedzieć umowę
 • Pamiętaj … bez względu na warunki, każda umowa / umowa, którą dobrowolnie zawierasz, w większości jurysdykcji będzie uważana za prawnie wiążącą