Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

KOMUNIKAT 78/2021

2021-12-20

MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, iz na wniosek naszej organizacji zostało podpisane przez Dyrektora Pionu Zarządzania Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. w dniu 17.12.2021 r. porozumienie w sprawie praw i obowiązków przedstawiciela/delegata załogi statku.

§ 1.

Kapitan zobowiązany jest:

1

Zapoznać członków załogi z:

  1. przepisami dotyczącymi praw i obowiązków przedstawiciela/delegata załogi statku,
  2. zasadami dotyczącymi wyznaczenia przedstawiciela/delegata załogi statku będącego jednocześnie łącznikiem pomiędzy kapitanem a załogą.

2

Udostępnić przedstawicielowi/delegatowi załogi statku w formie papierowej bądź elektronicznej obowiązujący na statku układ zbiorowy.

§ 2. 1.

Kapitan zobowiązany jest, o ile z przyczyn eksploatacyjnych jest to możliwe, zwołać w okresie 3 dni zebranie załogi w celu wyboru przedstawiciela/delegata załogi statku w każdym przypadku jego braku;

2.

Fakt wyboru przedstawiciela/delegata załogi kapitan powinien odnotować w dzienniku okrętowym.

§ 3.

Przedstawiciel/delegat załogi statku może również pełnić funkcję przedstawiciela załogi ds. BHP w przypadku spełnienia stosownych wymagań.

§ 4. 1.

Przedstawiciel/delegat załogi statku pełni funkcję do dnia zakończenia kontraktu.

2.

Przedstawiciel/delegat załogi statku może w każdym czasie zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji albo być odwołany przez załogę statku.

§ 5.

Kapitan zobowiązany jest umożliwić przedstawicielowi/delegatowi załogi statku:

  • załatwianie istotnych spraw załogi, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa marynarzy,
  • zajmowanie stanowiska w indywidualnych i zbiorowych sprawach załogi, w tym niezwłocznego interweniowania,
  • udział w przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Armatora inspekcjach oraz złożenie prośby o inspekcję, gdy uzna to za konieczne,
  • zadawanie pytań kapitanowi, marynarzom i Armatorowi dotyczących spełniania wymagań wynikających z obowiązujących przepisów,
  • udzielanie porad w sprawie dostępnych procedur i na prośbę marynarza składającego skargę,
  • uczestniczenie w spotkaniach dotyczących rozpatrywania skarg,
  • przekazywanie uwag o potencjalnych zagrożeniach i niebezpiecznych zdarzeniach na statku oraz domagać się informowania o powziętych w związku z tym działaniach.
  • korzystanie ze środków łączności dla załatwienia z Armatorem pilnych spraw załogi jeśli sytuacja tego wymaga.