Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Pl. Rodła 8 pok. 1106
70-419 Szczecin
tel. 91 359 40 78
91 359 40 79
91 359 40 85
www.pzm-solidarnosc.org.pl
biuro@pzm-solidarnosc.org.pl
2022-03-28
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że, strona pracowników Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego wystąpiłą z wnioskiem do strony Rządowej o wznowienie działań legislacyjnych w celu objęcia polskich marynarzy systemem ubezpieczeń społecznych.
2022-03-14
Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia dla ukraińskich marynarzy, portowców i ich rodzin. Pod numerem telefonu +48 789869377 przedstawiciele polskich morskich związków zawodowych afiliowanych w ITF i ETF, udzielają niezbędnej porady i pomocy dla ukraińskich marynarzy, portowców i ich rodzin.
2022-03-11
W związku z aktualizacją danych członków NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa przy Polskiej Żegludze Morskiej zwraca się z prośbą do wszystkich członków o uaktualnienie swoich danych oraz o podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej e-mail.
2022-03-11
W związku z podpisaniem przez dyrektora PŻM P.P umowy na świadczenie usług medycznych z firmą MEDICOVER, informujemy że w biurze PŻM powołano komórkę oferującą pomoc w załatwianiu spornych spraw z firmą Medicover.
2022-03-12
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje iż w związku z sytuacją związaną z agresją Rosji na Ukrainie, w tym trudnościami w kontaktach z bliskimi zatrudnionych na statkach zarządzanych przez Polską Żeglugę Morską P.P. ustalono do odwołania dla członków załóg obywateli Ukrainy zatrudnionych na statkach bezpłatny 3 GB dostęp do internetu oraz 120 minut rozmów telefonicznych.
2022-03-12
APEL ZARZĄDU REGIONU POMORZA ?ZACHODNIEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wobec agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, Zarząd Regionu NSZZ ?Solidarność? Pomorza Zachodniego ogłasza zbiórkę na zakup środków medycznych dla zaatakowanych.
Związki zawodowe i branża żeglugowa uruchamiają nowy program kwarantanny, aby zapobiec kryzysowi zmian załogi w obliczu wariantu Omicron
2021-12-20
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, iż w związku z zawarciem Protokołu dodatkowego nr 1 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) pracowników lądowych Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. z dnia 21 stycznia 2015 r. nastąpiły zmiany w ZUZP w części dotyczącej nagród jubileuszowych ? tj. § 16 Układu.
2021-12-20
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, iz na wniosek naszej organizacji zostało podpisane przez Dyrektora Pionu Zarządzania Polskiej Żeglugi Morskiej P.P. w dniu 17.12.2021 r. porozumienie w sprawie praw i obowiązków przedstawiciela/delegata załogi statku.
2021-11-28
MK NSZZ Solidarność informuje o zakończonych negocjacjach układu zbiorowego dla pracowników morskich Cyfadaco zatrudnionych na masowcach. w których brali udział Przedstawiciele armatora - Cyfadaco
2021-11-03
Podczas XVII Kongresu KST NSZZ Solidarność który odbył się w dniu 23.09.2021 r. we Wrocławiu (którego przedstawiciele MK NSZZ Solidarność PŻM jest członkiem), został wystosowany, zaakceptowany i przegłosowany apel skierowany do Premiera Rządu RP p. M. Morawieckiego dotyczący wznowienia dialogu w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym polskich marynarzy.
2021-10-26
Szanowne koleżanki i koledzy, członkowie NSZZ Solidarność PŻM. MK NSZZ Solidarność PŻM z przyjemnością informuje, iż w tym roku nasze przedsiębiorstwo PŻM obchodzi 70 rocznicę swojego powstania. Istnienie naszej firmy jest zasługą pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej -poprzednich pokoleń i tych obecnych.
2021-10-18
W związku z notorycznym niestosowaniem się do art.31.1 Układu Zbiorowego IBF Cyfadaco (...wszyscy marynarze aby byli objęci niniejszym Układem winni być członkami stosownego związku zawodowego stowarzyszonego w ITF ) informujemy, że MK NSZZ Solidarność przy PŻM reprezentuje wobec Armatora tylko członków NSZZ Solidarność PŻM.
2021-10-05
W związku z rozpoczynającymi się negocjacjami dotyczącymi wyboru prywatnego ubezpieczenia medycznego, proszę o uwagi (jeżeli są) w sprawie dotychczasowego korzystania z usług Medicover. Uwagi proszę przesyłać na adres pzmsolidarnosc@wp.pl
2021-10-05
W związku z tym że: Układ Zbiorowy IBF / NMS NSZZ SOLIDARNOŚĆ &SFTUF TCC AGREEMENT (masowce) podpisany w dniu 01 stycznia 2021r. obowiązuje do 31.12.2021r.
2021-09-29
Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" przy PŻM organizuje akcję: "Paczka od Św. Mikołaja" Dzieci w wieku od 3 do 11 lat otrzymają paczkę od Św.Mikołaja.
2021-08-31
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, iż po zbyt długich negocjacjach z dyrekcją PŻM P.P doszliśmy do porozumienia i Dyrektor Naczelny PŻM P.P w dniu 25.08.2021r. w swoim komunikacie wprowadził na statkach zarządzanych przez PŻM P.P (z wyłączeniem promów) stawkę żywienia jednego osobodnia, stanowiącą równowartość 8,50USD, poprzednia stawka wynosiła 7,50USD. Stawka żywieniowa obowiązuje od 01.09.2021r.
2021-08-18
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że 31 marca 2021 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie refundacji wyżywienia w drodze na / ze statku.
2021-08-16
W związku z bardzo trudną sytuacją kadrową grożącą wyłączeniem z eksploatacji części naszych statków, szefostwo działu personalno ?administracyjnego zwróciło się do Związków zawodowych działających w PŻM o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników spoza Unii Europejskiej.
2021-08-16
W związku z bardzo trudną sytuacją kadrową grożącą wyłączeniem z eksploatacji części naszych statków, szefostwo działu personalno ?administracyjnego zwróciło się do Związków zawodowych działających w PŻM o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników spoza Unii Europejskiej.
2021-08-14
MK NSZZ Solidarność przy PŻM informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące częściowej rekompensaty dla marynarzy zatrudnionych w Cyfadaco i posiadających stałą umowę o pracę z PŻM, składek z tytułu dobrowolnych ubezpieczeń społecznych zapewniających świadczenia emerytalno rentowe.
2021-08-01
MK NSZZ Solidarność informuje, iż masz prawo nie wykonywać żadnej pracy po skończonym kontrakcie, ale powinieneś być dostępny dla bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej, zagrażającej życiu i nie odmawiać pracy.
2021-08-02
Polska Żegluga Morska w Szczecinie pilnie poszukuje marynarzy do zatrudnienia w załogach pływających w zawodzie...
2021-07-22
W odpowiedzi na zapytanie w sprawie możliwości uzyskiwania wpisu o szczepieniu przeciw COVID-19 w dokumencie ?International Certificate of Vaccination?, skierowane do Pełnomocnika Rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w dn. 21.06 2021r. i przekazane do rozpatrzenia przez Ministerstwo Zdrowia, proszę o przyjęcie poniższych informacji.
2021-07-20
MK NSZZ Solidarność PZM informuje o Rządowym projekcie noweli ustawy o pracy na morzu, zakładający m.in. poprawę praw pracowniczych marynarzy, których statki zostały napadnięte, został skierowany do trzeciego czytania. Projekt poparły wszystkie sejmowe kluby parlamentarne.
2021-07-20
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że dzięki podpisanemu porozumieniu z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, osoby odznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej mają zagwarantowany ulgowy wstęp do wszystkich obiektów gdańskiego muzeum, w tym do Żurawia i na statek "Sołdek".
2021-07-12
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że Decyzją Dyrektora został wprowadzony dodatkowy bonus dla poszczególnych stanowisk.
2021-07-12
Masz prawo nie wykonywać żadnej pracy po skończonym kontrakcie, ale powinieneś być dostępny dla bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej, zagrażającej życiu i nie odmawiać pracy.
2021-07-08
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. podpisany został regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnego dla pracowników PŻM. Tekst ZFŚS znajduje się w siedzibie MK NSZZ Solidarność PŻM w Szczecinie ul. Pl. Rodła 8 11 piętro pokój 1106.
2021-07-07
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że w dniu 30 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wypłaty dodatku dla marynarzy zatrudnionych w Cyfadaco przebywających na statku powyżej 180 dni dla osób przechodzących na emeryturę.
2021-07-05
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że w dniu 16 lutego 2021 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie ciągłości zatrudnienia i naliczania dodatku stażowego (seniority bonus)
2021-06-26
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że w dniu 29.01.2021 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polską Żeglugą Morską PP a wspólną reprezentacją związków zawodowych w sprawie wypłaty świadczenia dla pracowników w rezerwie i innych.
2021-06-26
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami układu zbiorowego IBF CYFADACO, KSMMiR NSZZ Solidarność i FZZ MiR z dnia 01 stycznia 2021 r. (CBA) w sprawie interpretacji zapisów w/w Układu Zbiorowego.
2021-06-26
W dniu 25 marca 2020 r. na wniosek MK NSZZ Solidarność PŻM wprowadzona została Decyzja Tymczasowego Kierownika PŻM w Szczecinie w sprawie korzystania z Internetu dla członków załóg na statkach.
2021-06-22
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, że w dniu 31.03.2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami układu zbiorowego IBF CYFADACO, KSMMiR NSZZ Solidarność i FZZ MiR z dnia 01 stycznia 2021 r. (CBA) w sprawie refundacji kosztów wyżywienia drodze na /ze statku.
2021-06-22
W związku z sytuacją światowej pandemii koronawirusa Sars CoV-2 ( COVID 19 ) i wprowadzeniem przez władze poszczególnych krajów obowiązkowych okresów izolacji i kwarantanny dla osób zarażonych lub narażonych na kontakt z wirusem jak również z koniecznością uregulowania sytuacji marynarzy na których nałożono takie obowiązki .
2021-06-21
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje, że zostało podpisane porozumienie w sprawie wypłaty świadczeń dla pracowników spółki ,,Agio ?Spółki z o.o.
2021-06-18
MK NSZZ Solidarność PŻM informuje że 26.04.2021 r. wydana i wprowadzona została decyzja dyrektora w sprawie zwrotu kosztów ponoszonych przez marynarzy pływających na statkach Grupy PŻM oraz zwrotu kosztów marynarzom Cyfadaco, za szkolenia STCW/95 oraz kursy kwalifikacyjne.
2021-06-16
MK NSZZ Solidarność informuje że 26 kwietnia 2021 r. został zmieniona w treść Układu Zbiorowego dla pracowników PŻM zatrudnionych na statkach z dnia 22.05.1995 r. dopisany został dodatkowy punkt 8 ws. przysługującej dodatkowej przysługującej odprawy pieniężnej za 10 letni staż pracy w przypadku utraty zdrowia który brzmi
2021-06-09
MK NSZZ Solidarność informuje i przypomina, że 09.04.2021 roku został wynegocjowany i podpisany regulamin korzystania ze środków Funduszu Socjalnego CYFADACO SHIPMANAGEMENT LTD. (Cyfadaco).
2021-03-31
Aktualna informacja dla marynarzy. Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny po powrocie ze statku.
2021-03-30
Marynarze, muszą mieć pierwszeństwo przy szczepieniach Dzisiaj (ITF) ponawia naszą zdecydowaną prośbę, aby marynarze byli traktowani priorytetowo przez rządy w ich programach szczepień przeciwko Covid-19.
2021-03-19
Przemysł żeglugowy obawia się, że znacznie wzrośnie liczba marynarzy dotkniętych kryzysem związanym ze zmianami załogi z powodu ograniczeń w podróżowaniu nałożonych przez rządy w odpowiedzi na nowe warianty wirusa.
2021-03-15
Porady ITF dotyczące umowy o pracę na morzu Najlepszą gwarancją odpowiednich warunków zatrudnienia na morzu jest jedynie podpisanie umowy (marynarskiej umowy o pracę (SEA)) sporządzonej zgodnie z zatwierdzonym przez ITF układem zbiorowym pracy. Jeśli to się nie uda, oto lista kontrolna do naśladowania.
2021-03-07
Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane zapobieganiem COVID-19.
2021-02-21
Aktualna informacja dla marynarzy ; Nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny po powrocie ze statku - stan na dzień 18.02.2021 r. Na polskiej granicy obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19.
2021-02-10
W związku z tym, że na tą chwilę nie ma możliwości zorganizowania spotkania naszej komisji przesyłam informacje na temat co robimy i co dzieje się w naszej firmie.
2021-01-01
dot. wprowadzenia senioraty bonus
2020-12-17
Dot. przełomowe decyzje ONZ i MOP wywierają presje na rządy w sprawie zmiany załóg
2020-12-09
Dot.wniosku o dostępność szczepień na covid-19 dla polskich marynarzy
2020-12-17
Oświadczenie Grupy Sterującej Komitetu Uczciwych Praktyk Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF FPC SG)
2020-12-10
Szanowni koleżanki i koledzy Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM, podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
Czy należysz do związku zawodowego? Bycie członkiem związku zawodowego może stanowić taką różnicę jaka jest pomiędzy otrzymaniem pomocy medycznej, której potrzebujesz gdy połamiesz kości ? a cierpieniem przez całe życie bez odpowiedniego leczenia.
Zawieszenie szkoleń STCW w ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów zawieszone zostało organizowanie szkoleń wynikających z Konwencji STCW w ośrodkach szkoleniowych dla marynarzy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.
2020-09-29
Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" przy PŻM organizuje akcję: "Paczka od Św. Mikołaja" Informujemy, że z powodu pandemii w tym roku impreza w PLECIUDZE nie będzie organizowana. Dzieci w wieku od 3 do 11 lat otrzymają paczkę od Św.Mikołaja.
2020-10-05
Uwaga! Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" przy PŻM organizuje Informujemy, że z powodu pandemii w tym roku impreza w PLECIUDZE nie będzie organizowana. Dzieci w wieku od 3 do 11 lat otrzymają paczkę od Św.Mikołaja.
2020-06-22
Macie prawo wracać do domu. Podczas gdy wiele krajów, po 2-3 miesiącach zamknięcia, zaczyna powoli łagodzić ograniczenia związane z pandemią, następuje ponowne otwarcie sklepów i przywracanie usług a ludziom pozwala się na spotkania z rodzinami i przyjaciółmi to setki tysięcy marynarzy na całym świecie (także Ty) pozostają zatrzymanych na pokładach statków, nie mogą zejść na ląd ani poszukać pomocy medycznej lub wrócić do domu.
2020-06-08
Polska Żegluga Morska ma nowego dyrektora
2020-05-09
Wspólny komunikat stron Układu Zbiorowego IBF CYFADACO/KSM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i FZZ MiR
2020-03-26
W związku z pismem Tymczasowego Kierownika Polskiej Żeglugi Morskiej p. Marii Skubniewskiej z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się korona wirusa (COVID-19) wśród pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej biuro "Solidarności" PŻM w dniach od 27 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie pracowało w systemie zdalnym plus dyżur w sytuacjach koniecznych.
2020-03-25
Informujemy, że Dział Kadr Morskich PŻM w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemią korona wirusa oraz decyzją kolejnych krajów o zamykaniu swoich granic, podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu regularnych podmian załogowych. W indywidualnych przypadkach kadry zobowiązały się szukać możliwości repatriacji, ale z dnia na dzień możliwości te są coraz bardziej ograniczone. ...
2020-03-23
Szanowni koleżanki i koledzy
Marynarze - członkowie NSZZ Solidarność PŻM


Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji naszym wspólnym obowiązkiem jest niesienie niezbędnej pomocy marynarzom i ich rodzinom m.in. poprzez doradztwo i przekazywanie podstawowych informacji ITF/ETF i WHO.
W celu uatrakcyjnienia nowopowstałej związkowej strony internetowej naszej organizacji. MK NSZZ Solidarność PŻM zaprasza wszystkich zainteresowanych, ( tych zadowolonych i nie zadowolonych ) do wspólnego redagowania naszej strony.
Najnowsze doniesienia dotyczące koronawirusa. ITF ściśle przestrzega wszystkich rad światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących epidemii, która pojawiła się w mieście Wuhan, głównym krajowym i międzynarodowym węźle transportowym
W związku z zakończeniem Zarządu Komisarycznego w Polskiej Żegludze Morskiej w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wybory do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa.
MK NSZZ Solidarność przy PŻM informuje, że 31 grudnia 2020 r. zakończono negocjacje układu zbiorowego IBF TCC AGREEMENT.
Informacja MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM. MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM informuje, że tytuły prasowe, podsumowujące konferencję prasową, która odbyła się 13 grudnia 2019r. w PŻM, nie oddają intencji naszej organizacji.
2019-12-16
Nawiązując do historycznej daty, 13 GRUDNIA 1981 r. tym razem my, NSZZ Solidarność Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, apelujemy do MGMiŻŚ pana Marka Gróbarczyka o 100 dni spokoju dla PŻM!!!
Zaproszenie do udziału w posiedzeniu plenarnym
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nowego układu zbiorowego IBF TCC Agreement
2019-09-26
Zapraszamy na posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
2019-09-24
Pilna potrzeba podjęcia prac nad opracowaniem nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Polskiej Żeglugi Morskiej
2019-09-17
Informujemy wszystkich członków NSZZ Solidarność przy PŻM, że w dniu 11.09.2019 r. skierowaliśmy pismo do KSMMiR w sprawie negocjacji nad nowym układem zbiorowym dla marynarzy. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia ważności Układu Zbiorowego IBF Cyfadaco (31.12.2019 r.) z prośbą o jak najszybsze podjęcie negocjacji nowego Układu Zbiorowego dla marynarzy.
Organizacja corocznej zabawy choinkowej dla dzieci
Informacje dotyczące bieżącej sytuacji w Polskiej Żegludze Morskiej
2019-08-28
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
XVI Kongres Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność"
2019-05-06
PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY
2019-03-25
Informujemy że w dniu 04.04 2019r. o godz. 15:00 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie (Wały Chrobrego) odbędzie się akcja protestacyjna NSZZ "SOLIDARNOŚĆ".
2019-02-08
Spór zbiorowy w PŻM
2019-01-23
W związku z informacjami o poprawie kondycji finansowej PŻM, związki zawodowe działające w przedsiębiorstwie, zwróciły się do Zarządcy Komisarycznego, Pana Pawła Brzezickiego, o wznowienie rozmów w sprawie przywrócenia dodatku na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, odpraw emerytalnych, wycofania się z tworzenia centrów usług wspólnych oraz wypłaty pracownikom lądowym 3% dodatku inflacyjnego.
2018-09-24
Prośba o wypełnienie wniosków o wydanie elektronicznych legitymacji.
2018-07-09
Pismo do Zarządcy Komisarycznego PŻM o rozpoczęcie rozmów dotyczących przywrócenia czasowo zawieszonych składników płacowych załóg pływających i lądowych.
2018-07-01
Zmieniony regulamin związkowej pomocy socjalnej za zorganizowany wypoczynek.
2018-07-01
Nowe wysokości wypłacanych zasiłków statutowych.