Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

2024-05-28
Podwójna księgowość to nielegalny system księgowy
2024-05-08
Wniosek do posłów i strony rządowej o reaktywowanie polskiej floty morskiej pod polską banderą
"Zielony Ład"
zasady refundacji za wypoczynek sobotnio-niedzielny w OW Drawno w 2024r

Nowy Regulamin Związkowej Pomocy Socjalnej

2018-05-01

Ustala się zasady i wysokość pomocy socjalnej z funduszu MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM za odbyte wczasy, kolonie i obozy.

 

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ POMOCY SOCJALNEJ
MK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PŻM
ZA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK

Ustala się zasady i wysokość pomocy socjalnej z funduszu MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM za odbyte wczasy, kolonie i obozy.

  1. Prawo do uzyskania pomocy socjalnej za wczasy, kolonie, obozy i wycieczki  przysługuje jeden raz w ciągu roku członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność" przy PŻM, o co najmniej półrocznym stażu związkowym (mającym uregulowane składki związkowe), członkom ich rodzin wymienionym w pkt. 2 oraz niepełnoletnim dzieciom po zmarłych członkach Związku.
  2. Za członków rodziny w rozumieniu pkt. l. niniejszego Regulaminu uważa się współmałżonka oraz dzieci członka Związku w wieku do 18 lat a jeżeli wymienione osoby nadal kształcą się – do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat oraz partnerów o ile posiadają wspólne dzieci i są zgłoszone w Komisji.
  3. Wysokość refundacji wynosi 150 zł na osobę.
  4. Pomocy socjalnej udziela się tylko za jedną z w/w form wypoczynku na terenie kraju i za granicą. Wypłaty dokonuje się na podstawie wniosku i dowodu wpłaty lub r-ku VAT złożonych w siedzibie MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM.
  5. Pomoc socjalna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest uznaniową formą pomocy, a w przypadku odmowy przyznania refundacji lub przyznania refundacji w niższej wysokości, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń oraz nie może wymagać od MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM dodatkowego pisemnego uzasadnienia.
  6. Prawo do uzyskania pomocy socjalnej wygasa po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia wypoczynku.
  7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego Prezydium MK może udzielić pomocy socjalnej po upływie terminu określonego w pkt. 7.
  8. Maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50% opłaty za wykorzystaną formę wypoczynku.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018 r.