Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa

NSZZ Solidarność

przy PŻM

Szanowni koleżanki i koledzy! Ze względu na obowiązujące warunki epidemiologiczne prace MK NSZZ S PŻM , podobnie jak całej Grupy PŻM nie przebiegają normalnie. Nie znaczy to jednak, że nic się w firmie nie dzieje. Pomimo rygorów pracy zdalnej oraz innych ograniczeń wiele spraw, związanych z obecna działalnością PŻM, jest w trakcie realizacji lub opracowania.
2020-09-11
Zwrot kosztów naliczany jest na podstawie dostarczonych do Działu Kadr Morskich rachunków paragonów i obejmuje koszty związane z... (czytaj dalej)
2020-09-07
W zasadzie tak moglibyśmy zamknąć ten temat. Marynarze nie skaczą ani nie są przenoszeni w jakikolwiek sposób na keję aby cumować lub odcumowywać statek. Do tej czynności służą wykwalifikowani pracownicy portu, posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania swojej pracy.
2020-09-07
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w 40. rocznicę powstania Związku składa wyrazy szacunku i wdzięczności wszystkim, którzy niesieni wezwaniem Św. Jana Pawła II latem 1980 roku podjęli wspólny wysiłek w walce o godność i podmiotowość ludzi pracy. "Solidarność" rodziła się w całej Polsce i tworzyły ją tysiące ludzi. Każdy strajk, każde porozumienie, każde poświęcenie miało znaczenie i przyczyniło się do tego wielkiego pokojowego sukcesu.

Nowy Regulamin Związkowej Pomocy Socjalnej

2018-05-01

Ustala się zasady i wysokość pomocy socjalnej z funduszu MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM za odbyte wczasy, kolonie i obozy.

 

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ POMOCY SOCJALNEJ
MK NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" PŻM
ZA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK

Ustala się zasady i wysokość pomocy socjalnej z funduszu MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM za odbyte wczasy, kolonie i obozy.

  1. Prawo do uzyskania pomocy socjalnej za wczasy, kolonie, obozy i wycieczki  przysługuje jeden raz w ciągu roku członkom Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność" przy PŻM, o co najmniej półrocznym stażu związkowym (mającym uregulowane składki związkowe), członkom ich rodzin wymienionym w pkt. 2 oraz niepełnoletnim dzieciom po zmarłych członkach Związku.
  2. Za członków rodziny w rozumieniu pkt. l. niniejszego Regulaminu uważa się współmałżonka oraz dzieci członka Związku w wieku do 18 lat a jeżeli wymienione osoby nadal kształcą się – do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat oraz partnerów o ile posiadają wspólne dzieci i są zgłoszone w Komisji.
  3. Wysokość refundacji wynosi 150 zł na osobę.
  4. Pomocy socjalnej udziela się tylko za jedną z w/w form wypoczynku na terenie kraju i za granicą. Wypłaty dokonuje się na podstawie wniosku i dowodu wpłaty lub r-ku VAT złożonych w siedzibie MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM.
  5. Pomoc socjalna, o której mowa w niniejszym regulaminie jest uznaniową formą pomocy, a w przypadku odmowy przyznania refundacji lub przyznania refundacji w niższej wysokości, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń oraz nie może wymagać od MK NSZZ "Solidarność" przy PŻM dodatkowego pisemnego uzasadnienia.
  6. Prawo do uzyskania pomocy socjalnej wygasa po upływie 6 miesięcy od daty zakończenia wypoczynku.
  7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego Prezydium MK może udzielić pomocy socjalnej po upływie terminu określonego w pkt. 7.
  8. Maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50% opłaty za wykorzystaną formę wypoczynku.
  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018 r.